📢 20% KORTING OP UW PROEFBOX + GRATIS LEVERING 🚚 ! KLIK HIER 

Algemene Voorwaarden Online Verkoop Van Producten

Artikel 1 – Algemeen


1.1. Popjob BVBA, met maatschappelijke zetel te Avenue Eugène Godaux 26, 1150 Bruxelles, BE 0650 765 476, tevens handel drijvend onder de volgende handelsbenaming(en) : Dog Chef, en ook handel drijvend vanop de volgende geografische locatie: Wolfshaegen 2A, 3040 Huldenberg  (de Verkoper) verkoopt producten (de Producten) online, zoals beschreven op zijn website. Tenzij de Verkoper afwijkende gegevens verstrekt aan de Koper, kan de Verkoper worden bereikt op +32 2 808 25 19 en [email protected].
1.2.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en zonder afbreuk te doen aan bepalingen van dwingend recht, zijn deze algemene voorwaarden (AV) van toepassing op elke bestelling van Producten en elk contract voor de verkoop van Producten tussen de koper (de Koper) en de Verkoper (elk een Overeenkomst genoemd).
De verkoper behoudt zich het recht om deze AV te veranderen. Hij zal de gebruikers van de Dog Chef website en de kopers op de hoogte brengen door een bericht te publiceren op deze pagina. Bij het verder gebruiken van de website of het blijven aankopen van de Producten na de verandering van de AV, aanvaard de koper de nieuwe AV die de vorige vervangen.
1.3.  Deze AV zijn van toepassing op zowel professionele kopers als op consumenten.  Voor de doeleinden van deze AV wordt onder consument begrepen elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
1.4.  Als de Koper een professionele koper is, wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Koper uitdrukkelijk uitgesloten, ook als deze op een latere datum werden meegedeeld dan deze AV.
1.5.  De bestelling van de Koper (de Bestelling) houdt aanvaarding in van deze AV.
1.6. Het gebruik van de website dogchef.be, dogchef.fr, dogchef.lu, of van Dog Chef met een andere extensie, kan alleen aanvaard worden als de gebruiker ten minste 13 jaar oud is.Als de gebruiker jonger is dan 18 jaar, mag hij/zij de site alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Jongeren van minder dan 13 jaar mogen de website van Dog Chef niet gebruiken. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de leeftijd van elke gebruiker van de Dog Chef website te vragen. De Verkoper kan de toegang tot de website blokkeren als de gebruiker niet aan de bovenvermelde criteria voldoet.


Artikel 2 –Bestellingen

 
2.1.  De Bestelling is een aanbod van de Koper aan de Verkoper om de in de Bestelling vermelde Producten te kopen.  De Verkoper kan een bestelbevestiging sturen aan de Koper waarin de goede ontvangst van de bestelling wordt bevestigd en waarin de details van de bestelling worden weergegeven (de Bestelbevestiging). Tenzij de Bestelbevestiging uitdrukkelijk iets anders vermeld, bevestigt de Bestelbevestiging énkel dat de Verkoper de Bestelling heeft ontvangen maar niet dat de Verkoper het aanbod van de Koper om de Producten te kopen aanvaardt.
2.2.  Pas wanneer de Verkoper de Overeenkomst met de Koper uitdrukkelijk bevestigt, aanvaardt de Verkoper de Bestelling van de Koper.  Zulke bevestiging van de Overeenkomst gebeurt ofwel schriftelijk, voorafgaand aan of tezamen met het verzenden van de Producten, of kan worden afgeleid uit de levering van de Producten aan de Koper.


Artikel 3 – Prijs, factuur en betaling


3.1.  De toepasselijke prijzen zijn degene die op het moment van de Bestelling op de website van de Verkoper worden weergegeven, ook al heeft de Koper op een ander tijdstip andere prijzen of promoties gezien op de website of in de catalogus van de Verkoper.  Bij het verwerken van een Bestelling, gaat de Verkoper na of er onbedoelde materiële vergissingen in de op de website weergegeven prijzen zijn geslopen.  Als de werkelijke prijs van een Product hoger is dan de prijs weergegeven op de website op het moment van de Bestelling, mag de Verkoper de Bestelling annuleren of mag de Verkoper de Koper informeren over de juiste prijs en kan hij de Koper uitnodigen om een nieuwe Bestelling te plaatsen aan de juiste prijs.
3.2.  Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle prijzen in EUR en inclusief BTW, andere belastingen. De prijzen zijn inclusief leveringskosten. Afzonderlijke kosten gelden voor bijkomende diensten die gevraagd en bevestigd worden door de koper.
3.3.  Wanneer Producten worden besteld die moeten worden geleverd in een ander land dan het land vanwaar de Producten worden verscheept, is het mogelijk dat de Koper bepaalde importtaksen of accijnzen verschuldigd zal zijn, dewelke worden geheven wanneer het pakket de door de Koper opgegeven bestemming bereikt en dewelke niet kunnen worden voorspeld door de Verkoper.  Alle douane heffingen zijn ten laste van de Koper.
3.4. Indien de Koper een factuur aanvraagt of indien hij een professioneel is aanvaardt hij om elektronische facturen te ontvangen.
3.5.  De Koper moet online betalen met zijn kredietkaart via een betalingsplatform waarvan de Verkoper gebruik maakt op zijn website.  Bij het plaatsen van de Bestelling, is de prijs onmiddellijk verschuldigd en moet de betaling meteen worden uitgevoerd.  Als een betaling die door de Koper werd geautoriseerd bij het plaatsen van zijn Bestelling, vervolgens wordt geannuleerd, zijn alle kosten en uitgaven die Verkoper moet maken voor de invordering van achterstallige betalingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten, deskundigenkosten, griffierechten en overige proceskosten), voor rekening van de Koper.  
De Verkoper kan ermee akkoord gaan een uitnodiging tot betaling uit te reiken aan de Koper die betaalbaar per overschrijving is binnen de termijn vermeld op de uitnodiging tot betaling (tenzij de uitnodiging tot betaling een andere termijn vermeldt, ten laatste 7 dagen na de betreffende levering). In elk geval zijn alle kosten en uitgaven die Verkoper moet maken voor de invordering van achterstallige betalingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten, deskundigenkosten, griffierechten en overige proceskosten), voor rekening van de Koper.  Iedere door de Koper gedane betaling dient in eerste instantie ter voldoening van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de door de Koper verschuldigde rente, en zal daarna worden aangewend ter voldoening van de oudst openstaande uitnodiging tot betaling, ook als de Koper bij betaling uitdrukkelijk vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een uitnodiging tot betaling van latere datum.
Als de Verkoper een uitnodiging tot betaling opstelt die niet wordt betaald door de Koper binnen de overeengekomen betalingstermijn, mag de Verkoper de Overeenkomst ontbinden in welk geval er op de Verkoper geen enkele verdere verplichting rust om de Producten te leveren, of, indien de Producten al werden geleverd, zal de Koper de betreffende som moeten betalen alsook  de betalingsvertragingen die hieronder bepaald zijn.
3.6.  Onverminderd alle andere rechten van de Verkoper, is de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10 % per jaar verschuldigd op elk bedrag dat op de vervaldatum van de uitnodiging tot betaling onbetaald blijft.  De verschuldigde interest wordt berekend per dag dat de betaling laattijdig is, en dit tot op de datum van volledige betaling.
3.7. In geval van betalingsvertraging, zal de Verkoper een forfaitair bedrag factureren aan de Koper ter compensatie van de administratieve en terugvorderings kosten gelijk aan 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum bedrag van EUR 25,00.


Article 3bis Abonnement


3bis.1 De abonnementen is een IT dienst die het mogelijk maakt aan de Kopers om op regelmatige en automatische basis de Producten te ontvangen voor hun hond(en).
De parametrering van het abonnement kan gebeuren door middel van de website van de Verkoper. De klant kan zijn abonnement beheren in de rubriek “mijn account”. Hij kan  leverdatums veranderen of verwijderen, Producten veranderen of verwijderen, het abonnement veranderen of verwijderen, zijn bankgegevens aanpassen.
Dusdanig is de Koper de enige verantwoordelijke voor de leverdatums en hoeveelheden van een abonnement.

3bis.2 Het abonnement heeft een onbepaalde duur. De partijen kunnen wel op ieder moment het abonnement stopzetten via de klantenaccount (www.dogchef.com) wanneer het  de Koper is die het abonnement  stopzet en naar het  email van  de Koper  wanneer de Verkoper het abonnement stopzet. De beëindiging via de klantaccount of de kennisgeving via email stelt onmiddellijk een einde aan het abonnement, indien er geen orderbevestiging al opgestuurd werd, dewelke door de Koper bepaald moet worden aan de  Verkoper (behalve als de Koper de bestelling annuleert binnen de 24u na de bevestigingsemail van de bestelling te hebben ontvangen). Enkele dagen voor iedere termijn ontvang de Koper een orderbevestiging voor de volgende levering. De Producten en het abonnement, en de mogelijke andere toevoegingen aan de mand tijdens deze periode, die mogelijks veranderd werden door de Koper binnen de 24u na het ontvangen van de orderbevestiging, zullen omgevormd worden in een vaste bestelling wat ervoor zorgt dat ze afgetrokken worden van de kredietkaart (of een uitnodiging tot betaling van een overschrijving) en geleverd worden. Leveringsvertragingen kunnen op  uitzonderlijke basis gebeuren, en deze zijn de verantwoordelijkheid van de transporteur. De verantwoordelijkheid van de Verkoper kan hier niet worden aangekaart.

3bis.3 De Koper met een abonnement die het betalingsplatform op de website van de Verkoper heeft gebruikt met een kredietkaart geeft toestemming aan de Verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag van de Producten enkele dagen voor de geplande levering. De Koper met een abonnement die gekozen heeft voor een betaling via overschrijving zal een uitnodiging krijgen tot betaling in zijn orderbevestiging en/of op de website van Dog Chef. Deze zal betaald worden binnen de termijn van deze AV. Een factuur kan gemaakt worden op aanvraag van de Koper.
3bis.4 Indien een Koper inschrijft op een abonnement voor een Product die in promotie is op het moment van het inschrijven, dan zal de promotie geldig zijn gedurende de duur van de betreffende promotie. Voor de volgende leveringen, zal de Koper gedebiteerd worden van het normale bedrag (zonder promotie) van het Product. Indien er een promotie opdaagd tijdens het abonnement is het aan de Verkoper om te bepalen indien de Koper hiervan kan genieten.
3bis.5 De Verkoper behoud zich het recht om de prijs van het of de product(en) gedurende de loop van het abonnement van de Koper te veranderen. De Koper heeft dan wel de mogelijkheid om onmiddellijk een einde te maken aan het abonnement en elke orderbevestiging dat niet meer geannuleerd kan worden zal gebeuren aan de prijs van voor de prijsverandering door de Verkoper.


Article 3ter Vouchers, kortingscodes, cadeaubonnen


3ter.1.De Verkokper biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van de Verkoper producten kunnen ontvangen. Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.
3ter.2. Een aangeboden gratis maaltijdbox en/of korting is bedoeld om nieuwe klanten de kans te geven om de Verkoper uit te proberen. Kortingscodes en vouchers hebben alleen betrekking op een nieuw lidmaatschap bij de Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zoals bijvoorbeeld een korting bedoeld voor voormalige klanten. Als je al een bestaand lidmaatschap hebt, dan kan je de kortingscode en/of voucher niet inwisselen. Per huishouden is hetmogelijk om slechts één keer een korting te verzilveren. Per huishouden is het toegestaan om slechts één account te hebben.

3ter.3. lDe Verkoper bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een gratis maaltijdbox en/of korting en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de gratis maaltijdboxen en/of kortingen te voorkomen. Wij doen controles per huishouden om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de gratis maaltijdboxen en/of kortingen. Aan de hand van de gegevens die voor een bestaande of recente overeenkomst worden gebruikt, zoals jouw naam, telefoonnummer, bezorgadres, e-mailadres en/of betaalmiddel, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis maaltijdbox en/of korting.
3ter.4. Sommige producten en/of diensten kunnen uitgesloten zijn van de korting, zoals producten tegen een aanvullende prijs, eenmalige (aanvullende) (vers)producten, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld.
3ter.5. Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de de Verkoper website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type producten. Onverminderd enige afwijkende bepaling zal elke korting in percentage worden toegepast op een maximumbedrag van 500 euro inclusief btw, zelfs als de betreffende bestelling een hoger bedrag betreft.
3ter.6. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de gratis proefperiode en/of kortingscodes wordt ontzegd. De Verkoper heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.
‍3ter.7. Onder voorbehoud van elke andere tegengestelde formulering, indien de Klant geniet van de actie  «tevreden of terugbetaald» : (i) zal deze actie altijd betrekking hebben op het eerste proefpakket (nooit op een ander bestelling), (ii) heeft de klant maximaal 30 dagen na ontvangst van het proefpakket om terugbetaling te vragen (daarna wordt de terugbetaling geweigerd), en (iii) de terugbetaling van het proefpakket zal uitgesloten worden indien de klant het tweede bestelling van zijn abonnement heeft ontvangen.


Article 3quater Fraude


3quater.1. Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste- of frauduleuze activiteiten.
3.quater.2. Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling, lidmaatschap en/of account na onjuiste- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.


Artikel 4 – Informatie verstrekt door de Verkoper


4.1. Als de Verkoper bepaalde gegevens verstrekt m.b.t. de beschikbaarheid van de Producten is dit louter ten informatieve titel en garandeert dit op geen enkele wijze dat de Producten effectief beschikbaar zullen zijn op het ogenblik van de Bestelling.  Als een Product niet beschikbaar is op het ogenblik van de Bestelling mag de Verkoper de Koper daarvan op de hoogte brengen en de Bestelling annuleren.  In dergelijk geval moet de Koper niet betalen voor de Producten.4.2.  De leveringstijden opgegeven door de Verkoper zijn indicatief en garanderen niet dat de levering effectief op dat tijdstip kan doorgaan.4.3. De Verkoper is niet noodzakelijk de producent van de Producten.  De Verkoper probeert om de Koper volledige en up-to-date informatie te verschaffen m.b.t. de Producten, maar kan niet garanderen dat de verschafte informatie m.b.t.  Producten die door derden worden vervaardigd volledig en juist is.  Voorafgaandelijk aan het gebruik van de Producten, moet de Koper de informatie op de verpakking van de Producten, op de productlabels en alle waarschuwingen en voorschriften geleverd tezamen met het Product raadplegen.  

Artikel 5 – Annulatie door consumenten


De Koper van een abonnement kan op ieder moment het abonnement stopzetten voor iedere orderbestelling, zonder het recht te hebben om de goederen te weigeren na de levering van het Product.


Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Voor zover toelaatbaar onder het toepasselijke recht, zal de aansprakelijkheid van de Verkoper voor alle vorderingen voortvloeiende uit of in verband met de Producten of hun gebruik, beperkt blijven tot de som van het bedrag van de betaling van de Koper dat overeenkomt met de laatste levering van het Product dat bestemd is voor de Koper.
6.2.  Bovendien, voor zover toelaatbaar onder het toepasselijke recht, is de Verkoper enkel aansprakelijk voor opzettelijke fout en grove nalatigheid, en enkel voor de schade die een direct en onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van de Overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper.  De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder maar niet beperkt tot gemiste omzet, winstderving of andere gevolgschade).  
6.3 De voorgestelde Producten zijn conform aan de Belgische wetgeving. De foto’s van de Producten hebben geen contractueel karakter, alsook het specifieke gewicht van de verpakkingen die leveranciers kunnen veranderen op basis van de evoluties van de gamma’s. De verkoper behoud zich het recht om op elk moment Producten toe te kunnen voegen of te kunnen verwijderen aan zijn catalogus en dit zonder op voorhand te moeten verwittigen.
De foto’s en teksten die het Product illustreren en beschrijven zijn niet contractueel. Bijgevolg, kan de verantwoordelijkheid van de Verkoper niet aangekaart worden in geval van fouten bij éen van deze foto’s of teksten.
De Verkoper kan enkel verantwoordelijk worden gehouden bij het niet uitvoeren van het contract in geval van stock gebrek of niet- beschikbaarheid van het Product. Hyperlinks kunnen verwijzen naar andere websites dan die van de Verkoper. De Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval dat de inhoud van deze websites in tegenstrijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.
Le Vendeur ne saurait être tenu pour responsable de l’inexécution du contrat conclu en cas de rupture de stock ou indisponibilité du Produit. Des liens hypertextes peuvent renvoyer vers d’autres sites que le site du Vendeur. Le Vendeur dégage toute responsabilité dans le cas où le contenu de ces sites contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Bovendien stemt de klant ermee in zich te houden aan de voorwaarden en voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de Producten, zoals bepaald op de verpakking of in de gedetailleerde productfiches op de website van dogchef.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit onjuist gebruik van de aan de Koper geleverde artikelen.
De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele wijzigingen die door fabrikanten en / of leveranciers zijn aangebracht in de samenstelling van artikelen die op de site van Dog Chef worden verkocht.
In elk geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de bestelling.
6.4 De door de Verkoper aangeboden Producten zijn bedoeld voor honden die een goede lichamelijke gezondheid hebben. De Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van het Product / de Producten met de specifieke situatie van de hond die het product (de producten) gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om zijn dierenarts te raadplegen om het dieet van zijn hond(en) te valideren en om te bevestigen dat hij het product mag geven. De Koper zal ook de evolutie volgen van zijn hond(en) die het product (de producten) gebruiken, met de hulp van zijn dierenarts. De Verkoper aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 7 – Levering van de Producten, risico – en eigendomsoverdracht


7.1. Als de Koper een professionele koper is, gebeurt de levering van de Producten EXW Ex Works (faciliteiten Verkoper) en gaat het risico over op de Koper bij de levering, tenzij wanneer de partijen schriftelijk een andere Incoterm of andere leveringsvoorwaarden overeenkomen.
Als de Koper een consument is, gaat het risico over op de Koper (i) zodra de consument of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen, of (ii) wanneer de Verkoper de Producten opstuurt naar de consument verblijft het risico bij de Verkoper tot de Producten bij de consument zijn geleverd, tenzij de consument de vervoerder of een derde de opdracht geeft de Producten op te halen namens de Koper in welk geval het risico overgaat op de Koper bij afgifte van de Producten aan de vervoerder of derde.
7.2.  De Verkoper zal de Koper op de hoogte brengen van de leverdatum en het tijdstip van levering van de Producten zodra redelijkerwijze mogelijk.  Levertijden zijn steeds indicatief en de Verkoper mag gedeeltelijke leveringen uitvoeren tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.3.  De Koper moet al het nodige doen om er voor te zorgen dat de levering kan plaatsvinden en is aansprakelijk voor de kosten die de Verkoper oploopt wanneer de Koper niet meewerkt aan de levering.
7.4. De Producten blijven volledig en uitsluitend het eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de factuur van de Verkoper voor de Producten (in hoofdsom, kosten en rente), zelfs als deze aan de Koper al werden geleverd.

Artikel 8 – Inspectie van de Producten


8.1.  De Koper moet de Goederen inspecteren bij de levering en moet de Koper op de hoogte brengen van vermeende gebreken van de Producten in overeenstemming met dit artikel:
a.  Als de Koper een professionele koper is, moet de Koper elk vermeend gebrek per aangetekende brief ter kennis brengen van de Verkoper binnen de drie (3) werkdagen na levering van de Producten voor zichtbare gebreken.
b.  Als de Koper een consument is, moet de Koper elk vermeend gebrek per aangetekende brief ter kennis brengen van de Verkoper binnen zeven (7) dagen na levering van de Producten voor zichtbare gebreken, of voor onzichtbare gebreken binnen de zeven (7) dagen na de datum waarop de Koper het gebrek in de Producten heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken.  De Koper kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor gebrekkige Producten voor een periode van 2 jaar na de levering van de Producten.  
8.2.  Kennisgevingen met betrekking tot eventuele vermeende gebreken doen geen afbreuk aan de verplichting van de Koper om de Producten te betalen.  
8.3.  De Koper moet de Producten die hij als gebrekkig beschouwt duidelijk gescheiden houden van andere producten.  Het gebruik of de verwerking van de Producten zal worden beschouwd als de onvoorwaardelijke aanvaarding van de Producten en als een afstand van alle vorderingen met betrekking tot de Producten.
8.4.  Als de Koper de Verkoper op de hoogte heeft gebracht van vermeende gebrekkige Producten overeenkomstig deze AV en op voorwaarde dat vast komt te staan dat de Producten gebrekkig zijn, mag de Verkoper kiezen om ofwel het Product te herstellen of te vervangen, ofwel het gedeelte van de prijs terug te betalen dat de Koper al heeft betaald.  Het volgende is bovendien van toepassing:a.  Als de Koper een professionele Koper is, is de herstelling of vervanging van de Producten of de terugbetaling van de Prijs de enige vorm van herstel voor gebrekkige Producten waar de Koper recht op heeft.  De Koper kan geen bijkomende schadevergoeding vorderen voor indirecte schade.b.  Als de Koper een consument is, zal de Koper steeds trachten om de Producten te herstellen of te vervangen voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.  Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de consument om schadevergoeding te vorderen conform het toepasselijke recht.  


Artikel 9 – Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten


9.1.  De Koper moet alle commerciële, technische en andere informatie en know-how met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Verkoper vertrouwelijk houden.
9.2.  De Verkoper heeft niet gecontroleerd of de verkoop of het gebruik van de Producten een mogelijke inbreuk vormt op eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden, en de Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade die de Koper oploopt als een gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.  De Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico met betrekking tot eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit het importeren en/of gebruik van de Producten.  
9.3.  Tenzij de Verkoper dit uitdrukkelijk zo stelt, verleent de Verkoper geen enkele licentie aan de Koper op of onder de intellectuele eigendomsrechten op de Producten, hun samenstelling en/of toepassing, noch op de de logo’s, het marketingmateriaal, de inhoud van de website, of enige andere informatie of documentatie die de Verkoper ter beschikking stelt. De Koper mag geen hulpmiddelen gebruiken voor gegevensverzameling en -extractie, geen robots of vergelijkbare gegevens gebruiken om substantiële inhoud van de website van de Verkoper te extracten alsook delen van de inhoud van de website van de Verkoper te extracten of opnieuw te gebruiken zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Artikel 10 – Onderaanneming en overdracht


10.1. De Verkoper heeft steeds het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een onderaannemer en mag de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde.
10.2.  De Koper mag de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.


Artikel 11 – Beëindiging


11.1.  Onder voorbehoud van de bepalingen van het toepasselijke recht, mag de Verkoper de Overeenkomst met de Koper opzeggen met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper, zonder tussenkomst van een rechtbank, zonder enige schadevergoeding te moeten betalen, en zonder afbreuk te doen aan de andere rechten waarover de Verkoper beschikt onder het toepasselijke recht, wanneer (i) de Koper het faillissement aanvraagt of failliet gaat, stopt met betalen, in vereffening gaat, de gerechtelijke organisatie of een vergelijkbare procedure aanvraagt, en in elke andere situatie die er op wijst dat de Koper insolvent zou kunnen zijn, wanneer (ii) de Koper herhaaldelijke of ernstige inbreuken op zijn verplichtingen onder de Overeenkomst pleegt, of wanneer (iii) het management of aandeelhouderschap van de Koper, zijn bedrijf of zijn vermogensbestanddelen, een materiële verandering zouden ondergaan.  Bij beëindiging van de Overeenkomst worden alle eventuele vorderingen van de Verkoper automatisch en onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar.
11.2.  Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn ten aanzien van de andere partij voor niet-naleving van de Overeenkomst in de mate dat de naleving werd vertraagd, verstoord of verhinderd door een gebeurtenis die volledig buiten de wil van de betreffende partij ligt (overmacht).  Wanneer een situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, mag elk van de partijen de Overeenkomst opzeggen.
11.3. Als de voortzetting van de contractuele verplichtingen van de Verkoper onder de Overeenkomst overdreven zwaar zou wegen op de Verkoper ten gevolge van een gebeurtenis die buiten de redelijke wil van de Verkoper ligt en waarvan de Verkoper de gevolgen redelijkerwijze niet kon voorkomen of vermijden (hardship), dan mag de Verkoper de Koper verzoeken om te onderhandelen over alternatieve contractuele bepalingen die de gevolgen van de hardship gebeurtenis ondervangen, en dit binnen een redelijke termijn nadat de Verkoper dit artikel met betrekking tot hardship inroept.  Als de partijen geen overeenstemming bereiken met betrekking tot aanvaardbare alternatieve contractuele bepalingen mag elk van de partijen de Overeenkomst opzeggen.  


Artikel 12 – Splitsbaarheid


Indien een bepaling uit de Overeenkomst tegen de wet, nietig, ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard in een bepaalde jurisdictie, dan zal die bepaling enkel zonder gevolg blijven voor zover ze ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, en zal dit in geen enkel opzicht de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de Overeenkomst aantasten in die jurisdictie.  Bovendien zal hierdoor de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de Overeenkomst in haar geheel niet worden aangetast in andere jurisdicties.  


Artikel 13 – Geschillenbeslechting, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


13.1. Alle geschillen tussen de Koper en de Verkoper zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van de Verkoper. 13.2.  De Overeenkomst wordt beheerst door en moet uitgelegd worden in overeenstemming met het recht van België. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Votre navigateur est obsolète!

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Download Google Chrome

×